West Fork fire from Wolf Creek Pass

10
SUN photo/Randi Pierce West Fork fire as seen from Wolf Creek Pass mid-afternoon.
SUN photo/Randi Pierce
West Fork fire as seen from Wolf Creek Pass mid-afternoon.